Általános szerződési feltételek (ÁSZF)

2017. január 2-től

 1. A Papageno Consulting Kft. (székhely: 1118 Budapest, Somlói út 33/A) gondozásában megjelenő nyomtatott és elektronikus kiadványokban bármilyen formában megjelenő reklám- és egyéb hirdetési tevékenységi támogatás megszervezésében és lebonyolításában a Papageno Consulting Kft. (mint a hirdetés közzétevője) önállóan jogosult eljárni. A Megbízó (a hirdető) a Papageno Consulting Kft.-vel kerül jogviszonyba, és automatikusan elfogadja az ÁSZF rendelkezéseit, és azokat magára nézve kötelezőknek ismeri el.
 2. Közvetítők által történő megrendelés esetén a közvetítő kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen Általános Szerződési Feltételeket az általa képviselt személyekkel megismertesse. Ennek megszegéséből eredő valamennyi kötelezettség a közvetítőt terheli.
 3. A jelen ÁSZF elválaszthatatlan mellékletét képezik:
  1. számú melléklet: A Papageno Consulting Kft. nyomtatott médiumainak hirdetési árai és anyagleadási paraméterei.
  2. számú melléklet: A Papageno Consulting Kft. online médiumainak hirdetési árai és anyagleadási paraméterei.
 4. A Papageno Consulting Kft. az általa értékesített médiafelületeken a hirdetések közzétételét a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseknek megfelelően vállalja.
 5. A Papageno Consulting Kft. által értékesített felületeken a hirdetések a Papageno Consulting Kft. és a Megbízó közötti létrejött egyedi hirdetési szerződések vagy megrendelők (a továbbiakban: egyedi szerződés / egyedi megrendelő) alapján kerülnek közzétételre. A Megbízó és a Papageno Consulting Kft. közötti teljes megállapodást az egyedi szerződés / egyedi megrendelő és a jelen ÁSZF együttesen képezi. Az egyedi szerződések / egyedi megrendelők megkötésével a Megbízó a jelen ÁSZF tartalmát megismertnek és elfogadottnak tekinti.
 6. Megbízó elfogadja, hogy amennyiben a Megbízó nem küldi vissza a Papageno Consulting Kft. részére a cégszerűen aláírt egyedi szerződést, azonban egy adott hirdetés megjelentetésére vonatkozólag konkrét írásbeli megrendelést küld a Papageno Consulting Kft. részére, úgy az egyedi megrendelés átküldésével egyúttal elfogadja mind az egyedi szerződésben / egyedi megrendelőben, mind a jelen ÁSZF-ben rögzített rendelkezéseket.
 7. A Papageno Consulting Kft. a megrendeléseket írásban (levélben vagy e-mailen) fogadja el. A Papageno Consulting Kft. jogosult feltételezni, hogy a Megbízó által aláírt megrendelő a Megbízó megrendelési szándékát tartalmazza, amennyiben az tartalmazza a Megbízó pecsétjét.
 8. A hirdetések megrendelésekor a Megbízónak meg kell neveznie a vállalkozását, annak székhelyét vagy állandó telephelyét, számlázási és értesítési postai címét, valamint meg kell adnia az adószámát és cégjegyzékszámát. Amennyiben a Megbízó nem azonos a Hirdetővel, a fentieken túl meg kell neveznie a Hirdetőt és a hirdetés tárgyát is.
 9. A Megbízó tudomásul veszi, hogy amennyiben a megrendelt hirdetési felületeken a Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem miatt a Papageno Consulting Kft. nem tudja elhelyezni a Megbízó hirdetését (például azért, mert a Megbízó nem vagy nem a Papageno Consulting Kft. hirdetési specifikációjának megfelelő formában juttatta el a Papageno Consulting Kft. számára a szükséges kreatívokat a megjelenések kezdete előtt az egyedi szerződésben / egyedi megrendelőben megadott időpontban), abban az esetben a kedvezményekkel és jutalékkal csökkentett hirdetési díj kiszámlázásra kerül.
 10. A Megbízó érdekkörében felmerülő késedelem esetén a Papageno Consulting Kft. nem vállal garanciát a megrendelt hirdetések megjelentetésére, ugyanakkor a megrendelt mennyiség kiszámlázásra kerül az előző (9.) pont szerint. A Papageno Consulting Kft. az azonos szerződési szám alá eső megrendeléseket egy megrendelésként kezeli.
 11. A Papageno Consulting Kft. vállalja, hogy a megrendelt hirdetéseket a Megbízó által elküldött technikai és esztétikai kivitelben jeleníti meg.
 12. A Megbízó tudomásul veszi, hogy a Színház.org oldalra megrendelt hirdetési felületeket a Papageno Consulting Kft. alvállalkozói szerződéssel biztosítja. A Papageno Consulting Kft. garantálja, hogy a szerződésben foglalt külső felületek értékesítését jogszerűen, az érintett alvállalkozói partnerekkel kötött megfelelő jogviszony alapján végzi.
 13. A Papageno Consulting Kft. nem vállal felelősséget a hirdetésekben előforduló esetleges technikai hibák miatt bekövetkező károkért, továbbá azért sem, ha a kár egy hirdetés megjelenésének elmaradásából következik be. Azaz elmaradt haszon címén a Papageno Consulting Kft. nem vonható felelősségre.
 14. A Megbízó által közzétenni rendelt hirdetések tartalmának meg kell felelniük a jogszabályi előírásoknak, nem ütközhetnek hatályos jogszabályokba. A Megbízó kötelezettséget vállal arra, hogy megtéríti aPapageno Consulting Kft. mindazon esetleg felmerülő kárát és/vagy költségeit, amelyek akár közvetlenül, akár közvetetten abból származnak, hogy a Megbízó által megrendelt hirdetés nem vagy nem maradéktalanul felelt meg a jelen bekezdésben rögzített követelményeknek. Ezzel egyidejűleg a Papageno Consulting Kft. teljes mértékben kizár minden azzal kapcsolatos felelősséget, hogy a Megbízó által megrendelt hirdetés a hatályos jogszabályoknak nem vagy nem maradéktalanul felel meg. A Papageno Consulting Kft. fenntartja magának a jogot, hogy azokat az anyagokat, amelyek jellege, tartalma, megjelenése, minősége jogszabályba ütközik, vagy ellentétesek a Papageno Consulting Kft. és partnerei arculatával és szemléletével, nem jelenteti meg, illetve a megjelenést azonnali hatállyal visszavonja. A Megbízó tudomásul veszi, hogy az egyedi szerződésben / egyedi megrendelőben megrendelt hirdetési felületeken csak egy Hirdető jelenhet meg, a hirdetési felületek Megbízón, illetve adott Hirdetőn kívüli harmadik fél részére nem átruházhatóak, nem továbbértékesíthetőek. Amennyiben a hirdetésen harmadik fél megjelenik, a Megbízó köteles azt a megrendelést megelőzően a Papageno Consulting Kft. felé jelezni, illetve a kreatívokat előzetesen jóváhagyásra megküldeni. A Papageno Consulting Kft. fenntartja döntési jogát a harmadik felet feltüntető kreatívok befogadásáról vagy elutasításáról, illetve hirdetési felár megállapításáról, amelynek mértéke (ettől eltérő megegyezés hiányában) 25%. Közös hirdetés esetén a megrendelést leadó Megbízó a hirdetésért a rá vonatkozó felelősségi szabályok szerint áll helyt, és szavatolja, hogy jogosult a hirdetést a további hirdető nevében és képviseletében megrendelni.
 15. A Papageno Consulting Kft. a hirdetés megjelentetését a számla elküldésekor támpéldánnyal (Papageno magazin), illetve e-mailben elküldött képernyőfotóval (Papageno.hu, Színház.org) igazolja.
 16. Nyereményjáték hirdetése esetén – az egyedi szerződés eltérő rendelkezése hiányában – a nyereményhez kapcsolódó minden adójellegű vagy más költség vagy fizetési kötelezettség kizárólag Megbízót terheli, azok megfizetésére a Papageno Consulting Kft. semmilyen kötelezettséget nem vállal. Nyereményjáték hirdetése esetén a nyertesek kiértesítésével kapcsolatos valamennyi feladat a Papageno Consulting Kft.-t terheli.
 17. Reklamációt az adott hirdetés megjelenésétől számított 10 naptári napon belül lehet bejelenteni. A Papageno Consulting Kft. reklamációt csak írásban fogad el (levélben vagy e-mailben).
 18. A megrendelést a Megbízó legkésőbb a lapzárta napján 14.00-ig (Papageno magazin), illetve a kampány indulása előtt 5 munkanappal (Papageno.hu, Szinhaz.org) jogosult visszamondani, minden esetben kizárólag írásban (levélben vagy e-mailben).
 19. A fizetés a Papageno Consulting Kft. számlájának kiállításától számított 30 napon belül, átutalással történik.
 20. A Megbízó az egyedi hirdetési szerződés aláírásával tudomásul veszi, hogy a Papageno Consulting Kft. az áfa-törvény vonatkozó rendelkezései értelmében az időszakos elszámolású hirdetési szolgáltatás esetén a számlát a teljesítést megelőző 30. napon, 30 napos fizetési határidő mellett állítja ki a Megbízó részére.
 21. Külföldi székhelyű cégek esetén, első hirdetés megrendelésénél, valamint, ha a Megbízó korábbi fizetéseit késedelmesen teljesítette, továbbá ha a Megbízónak a hirdetési szerződés megkötésekor lejárt tartozása van a Papageno Consulting Kft.-vel szemben, a hirdetéseinek díját a lejárt tartozásának megfizetéséig, valamint az engedményre jogosító értékhatár eléréséig és a vonatkozó számlák kiegyenlítéséig a Megbízónak előrefizetéssel kell rendeznie.
 22. A Papageno Consulting Kft. fenntartja a jogot, hogy amennyiben a Megbízónak a Papageno Consulting Kft.-vel szemben lejárt tartozása van, úgy a Megbízó megrendelését a tartozás teljes összegének maradéktalan rendezéséig ne fogadja be, illetve egyedi elbírálás alapján egyes ügyfelek esetében előlegfizetési igénnyel éljen.
 23. Késedelmes fizetés esetén Papageno Consulting Kft. a késedelem idejére a mindenkori jegybanki alapkamat 8 (nyolc) százalékponttal megnövelt mértékének megfelelő időarányos késedelmi kamat fizetését követelheti a megrendelőtől, emellett a további hirdetések közlését felfüggesztheti.
 24. Megbízó felel minden olyan hibáért és kárért, amely az általa leadott megrendelés (ábrák, grafikák, emblémák stb.) rossz minőségéből vagy hiányosságából fakad.
 25. Megbízó a jelen ÁSZF elfogadásával kifejezetten átvállalja szerzői, reklám- és médiajogi, versenyjogi, továbbá a polgári jogi szabályok be nem tartása miatt, az átadott reklámanyagokkal/hirdetésekkel kapcsolatban a Papageno Consulting Kft.-re esetlegesen kiszabott bírságok és kártérítési, illetve polgári jogi igények vagy egyéb, pénzben meghatározott hátrányos jogkövetkezmények megtérítését.
 26. Megbízó kizárólagosan felel az általa közölt adatok és minőségtanúsítási nyilatkozat valódiságáért, továbbá a megtévesztő és az összehasonlító reklám tilalmára vonatkozó rendelkezések megsértése esetén, a Grtv-ben meghatározott kivételekkel.
 27. A Megbízó az eljáró hatóság, illetve a Papageno Consulting Kft. felhívására a hirdetés részét képező tényállítás valóságát igazolni köteles. Amennyiben a Megbízó nem tesz eleget ezen kötelezettségének, úgy kell tekinteni, hogy a tényállítás nem felelt meg a valóságnak. Megbízó e jogszabályi kötelezettségének elmulasztása következtében a Papageno Consulting Kft.-nél mint a hirdetés közzétevőjénél felmerülő valamennyi kár és bírság megtérítésére köteles.
 28. A Papageno Consulting Kft. nem vállal felelősséget olyan teljesítést akadályozó, forgalmi, technikai vagy egyéb körülmények miatt, amelyek az internet sajátos jellegéből fakadóan lépnek fel.
 29. Vis maior miatt elmaradt vagy hibásan teljesített hirdetés közzétételért a Papageno Consulting Kft. semmiféle kárigényt nem köteles teljesíteni. Vis maiornak minősül minden olyan elháríthatatlan, a Papageno Consulting Kft. érdekkörén kívül álló esemény, amelyet a Papageno Consulting Kft. sem közvetlenül, sem közvetve nem képes befolyásolni.
 30. A Megbízó ezennel visszavonhatatlanul átvállalja a Papageno Consulting Kft.-től mint a hirdetés közzétevőjétől a vonatkozó hatályos jogszabályok alapján fennálló felelősségéből származó mindazon bírságot, kártérítést, költséget és pénzben meghatározott egyéb hátrányos jogkövetkezményt, amelyet a vonatkozó jogszabályok és jelen ÁSZF Megbízó általi megszegése folytán az illetékes hatóságok/bíróságok vagy harmadik személyek a Papageno Consulting Kft.-vel szemben érvényesítenek. Ezen felelősség- és tartozásátvállalás alapján a Megbízó köteles a Papageno Consulting Kft. helyett a hatósággal, illetőleg a jogosulttal szemben közvetlenül helytállni, a hatóságnak, illetve a jogosultnak az esedékességkor megfizetni az előzőekben említett bírságot, kártérítést és költséget, vagy ha azt már a Papageno Consulting Kft. megtérítette, a Megbízónak a Papageno Consulting Kft.-vel szemben van azonnali megtérítési kötelezettsége.
 31. A Papageno Consulting Kft. szerződésszegése esetén bármilyen tényleges, közvetlen kár esetén a kártérítés felső határa az egyedi hirdetési szerződésben meghatározott és a Megbízó által a Papageno Consulting Kft. részére megfizetendő/megfizetett megbízási díj teljes összege.
 32. A Papageno Consulting Kft. kártérítési felelőssége kizárólag a tényleges közvetlen károkra korlátozódik, és nem felelős a különleges, véletlenszerű, közvetett vagy gazdasági következményes károkért, elmaradt haszonért, üzletért, jövedelemért, jó hírnév sérelméért, nem vagyoni kárért vagy várt megtakarításért. Felek egyetértenek abban, hogy a hirdetési szerződésben/megrendelőben meghatározott árak és egyéb előnyök a fenti felelősségkorlátozásból fakadó hátrányt kiegyenlítik.
 33. Az esetleges vitás kérdések rendezésénél – amennyiben ezekre az egyedi hirdetési szerződések, illetve a jelen ÁSZF nem tartalmaz rendelkezést – Felek a hatályos jogszabályok és a Magyar Reklámszövetség által elfogadott Magyar Reklámetikai Kódex előírásait tekintik irányadónak. Ha felek a vitát egyeztetéssel nem tudják rendezni, úgy jogvita esetére Felek a Budapest Környéki Törvényszék kizárólagos hatáskörének és illetékességének vetik alá magukat.
 34. Felek kötelezettséget vállalnak, hogy minden, az üzleti titok körébe tartozó adatot és/vagy információt szigorúan bizalmasan kezelnek, és azokról kizárólag egymás írásos engedélyével adnak tájékoztatást harmadik fél részére, vagy teszik számukra hozzáférhetővé.
 35. A Megbízó kifejezetten hozzájárul, hogy a megrendelt kampány listaáras adatait a Papageno Consulting Kft. statisztikai, kutatási célra megadja.
 36. A Megbízó megrendelésével kapcsolatos valamennyi értesítés – beleértve a fizetendő számlákat is – a Megbízó által az egyedi szerződésben/megrendelőben megjelölt címre, illetve képviselő részére kerül kiküldésre.
 37. Amennyiben a Megbízó vagy képviselője adataiban változás következik be, a Megbízó arról haladéktalanul köteles írásban tájékoztatni a Papageno Consulting Kft.-t.
 38. Ha nem bizonyítható, hogy egy adott értesítést korábban vettek kézhez, az értesítések a következő esetekben számítanak kézbesítettnek:
 39. Személyes kézbesítés esetén a kézbesítés napja az a nap, amely az értesítésre vonatkozó és az értesítést küldő fél birtokában lévő átadási–átvételi elismervényen az átvétel napjaként – az átvevő aláírásával hitelesítve – feltüntetésre kerül.
 40. Tértivevényes, ajánlott küldeményként történő kézbesítés esetén a kézbesítés napja a feladóhoz visszaérkezett tértivevényen feltüntetett időpont, illetve ha az nem állapítható meg, akkor az a nap, amikor a tértivevény a feladóhoz visszaérkezik. A „Címzett ismeretlen” vagy „Nem kereste” jelzéssel visszaérkezett tértivevény esetében a kézbesítés a második feladástól számított ötödik munkanapon megtörténtnek tekintendő, ha a kézbesítés a fél által írásban közölt elérhetőségre történt.
 41. Az e-mail üzenetet akkor lehet kézbesítettnek tekinteni, ha annak a másik félhez történő megérkezését a küldő fél hitelt érdemlően igazolni tudja.
 42. A küldemény átvételének megtagadása esetén a kézbesítés időpontja az a nap, amikor a küldemény átvételét bizonyíthatóan megtagadták.
 43. A jelen ÁSZF rendelkezései 2017. január 2. napjától visszavonásig, illetve a módosítások hatályba lépéséig maradnak hatályban.
 44. A Papageno Consulting Kft. fenntartja magának a jogot, hogy jelen ÁSZF-et egyoldalú döntésével bármikor módosítsa. Az ÁSZF valamely rendelkezésének esetleges módosításáról a Papageno Consulting Kft. a módosítás hatályba lépésével egyidejűleg értesíti a vele szerződéses jogviszonyban álló Megbízókat.

Budapest, 2017. január 2.